ขอเชิญคณาจารย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา เพื่อการสอนอย่างมีมาตรฐาน

📣ขอเชิญคณาจารย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(รับเฉพาะคณาจารย์ มจร ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ)
📍โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา เพื่อการสอนอย่างมีมาตรฐาน
📌วิทยากรพิเศษตลอดการอบรมได้แก่ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ มจร สอนวิชา แก่นพุทธธรรม และ พระมหาสมบูรณ์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สอนวิชา พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก
📢จำนวนการสอน ๑๖ ครั้ง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖ (มีวุฒิบัตรหลังจบหลักสูตรเมื่อเข้ารับการอบรม ๘๐%ขึ้นไป)
📲หากสนใจสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์แตะที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/…/YRRDmPmRAadVQWKoZ5m9AOgtdeYNK6IomE1Gi… เพื่อติดตามละเอียด การสมัครเข้าอบรมและข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง