ติดต่อเรา

กองวิชาการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส 092-996-1974
นายสุชญา ศิริธัญภร 086-998-4646