โครงการเพิ่มทักษะ (Upskill) การสอนรายวิชา พระพุทธศาสนา และพุทธปรัชญา เนื่องในโครงการ “พัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย