พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเผยแผ่